• Svetový deň sporenia
    • Svetový deň sporenia

    • 08.11.2021 19:51
    • Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto si aktivity Žiacka školská rada v spolupráci s  pani učiteľkami I. a II. stupňa  presunula na novembrové dni. Pri tejto príležitosti sa realizovali interaktívne, tvorivé a hravé formy úloh. Cieľ bol jasný – hovoriť o bezpečnosti rozumného hospodárenia s peniazmi. Aktivity prebiehali na hodinách slovenčiny, matematiky, výtvarnej výchovy, občianskej náuky a angličtiny. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili.
     fotoalbum

    • viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 08.11.2021 16:10
    • Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na 25. októbra. Tohtoročná téma bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Z dôvodu protipandemických opatrení všetky aktivity prebehli len v jednotlivých triedach s príslušnými učiteľkami a v popoludňajších hodinách v oddeleniach ŠKD s pani vychovávateľkami.
      

    • viac
    • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 26.11.2021 17:38
    • Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov.  Už nejeden rok si tento deň pripomíname aj v našej škole. Dôvodom je, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami. Na stanovištiach sa oboznamovali s európskymi štátmi, vlajkami, ich typickým jedlom, osobnosťami, kultúrou, pamiatkami ...
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 10.03.2021 17:31
    • Tohtoročnú súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín skomplikovala pandemická situácia, napriek tomu sa súťaž uskutočnila.

     Triedne kolá prebehli v januári netradične formou on-line. Dvaja žiaci z každej triedy prvého stupňa postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo vo februári pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. Deti sa na prednes svedomito pripravili a tešili sa účasti na súťaži napriek neprítomnosti publika. Dvaja víťazi postupujú do okresného kola.

    • viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 03.11.2020 18:20
    • Téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2020, bola: „ Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

    • viac