• Rozhodnutie na úhradu režijnych nákladov v školskej jedálni

     

    OZNAM

     

    Veková skupina stravníkov

    Obed

    Nákup potravín

    Dotácia na stravu

    Úhrada zákonného zástupcu

    Stravník ZŠ I. stupeň

    1,21

    1,21

    0

    1,21

    Stravník ZŠ II. stupeň

    1,30

    1,30

    0

    1,30

     

     Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy paušálne čiastkou 8 € mesačne.

    V ŠJ poskytujeme stravu so súhlasom zriaďovateľa a riaditeľa školy aj pre cudzích stravníkov. Cena stravného lístka pre cudzích stravníkov je  2,91 €. Skladba jedálneho lístka sa riadi vyhláškou č. 330/2009, odporúčanými výživovými dávkami potravín, materiálovými spotrebnými normami, finančnými limitmi a receptúrami schválenými Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva. V rámci piatich stravovacích dní jedálny lístok obsahuje: 2 hlavné jedlá mäsité, 1 jedlo zmiešané so zníženou dávkou mäsa, 1 jedlo lakto-ovo-vegetariánske a jedno jedlo múčne. Za každým jedlom je podaný vhodný nápoj.

    Výdaj obedov je v čase od 11.30 - 14.00 hod.

    Úhrada stravného: iba prevodným príkazom alebo vkladom na účet v tvare

     IBAN SK06 7500 0000 0040 1717 5980 

    mesačne vopred, najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca!

    Od 01.02.2017 je možné obedy odoberať iba na čip, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej ŠJ. Bez čipu obed nemôže byť vydaný!

    Záloha za čip: 2,- €

    Záloha za čip bude vrátená pri odovzdaní čipu. V prípade straty je povinný stravník zakúpiť si nový čip.

    Platba za stravu:

    • Platbu za stravu je možné uhradiť iba prevodom na účet alebo vkladom na účet. Stravník dostane informáciu o výške platby, variabilnom symbole a čísle účtu, na ktorý je potrebné úhradu previesť
    • pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť meno , priezvisko a triedu stravníka
    • platba musí byť uskutočnená do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (ak bude úhrada urobená neskôr stravník nemusí byť prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci)
    • stravník bude prihlásený na obed až dňom pripísania platby na účet ŠJ, nie automaticky od prvého dňa mesiaca, platbu je preto potrebné uhradiť včas. Na obedy stravníkov prihlasuje vedúca ŠJ, stravník sám sa na obedy prihlásiť nemôže. Prihlásenie stravníka na obed si môžete skontrolovať prostredníctvom prideleného mena a hesla na eSkoly. Prihlásený obed je označený symbolom 

     

    Odhlasovanie zo stravy:

    • stravníka nie je  možné odhlásiť telefonicky, iba prostredníctvom terminálu alebo cez internet
    • odhlásiť sa zo stravy je možné iba do 7,30 hod. , potom Vám to už systém neumožní
    • na odhlasovanie stravy použite stránku školy horná zelená lišta modul OBEDY-ODHLÁSENIE, alebo modul ŠKOLA zvoľte JEDÁLNY LÍSTOK. Vpravo hore na stránke eSkoly je potrebné použiť prihlasovacie meno a heslo, ktoré bude pridelené vedúcou ŠJ. Je potrebné odznačiť potvrdenie obedu na deň.
    • pre odhlasovanie cez terminály (vo vestibule školy a v ŠJ) je vysvetlený presný postup, ktorý je umiestnený nad terminálom
    • v prípade straty prihlasovacieho hesla Vám nové vydá vedúca ŠJ


    Pri odchode dieťaťa zo školy, sa vzniknutý preplatok z odhlasovania obedov vráti rodičovi, prípadne žiakovi v hotovosti.