PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Dana Edlingerová Líderstvo v škole 15 89
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pracovné vyučovanie - špecifická príprava dievčat 60
PhDr. Jana Sámelová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 64
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Líderstvo v škole 15
Mgr. Adriána Baczigálová Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy 44 44
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Edita Bakošová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Mgr. Elena Budáčová Základná obsluha počítača 8 65
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Líderstvo v škole 15
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
PaedDr. Silvia Franková Líderstvo v škole 15 40
Telesná výchova a primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Anna Gollubičová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 65
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Líderstvo v škole 15
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Zuzana Hajdučíková Základná obsluha počítača 8 65
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Líderstvo v škole 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ľubica Hlubocká Textový editor Word pre začiatočníkov 7 60
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Denisa Hyravá Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 29
Líderstvo v škole 15
Mgr. Alexandra Chrobáková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 71
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Jana Ivančíková Baltík - programovanie na zákaldnej škole 0 17
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 9
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Katarína Kandová Tvorba prezentácií v powerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 7
Ing. Milan Kokavec, PhD. Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Bronislava Mačudová Líderstvo v škole 15 46
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Jaroslava Mozolíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Oľga Slobodníková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 125
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Základná obsluha počítača 8
Líderstvo v škole 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Dagmar Zlochová Základná obsluha počítača 8 36
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018