PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Dana Edlingerová Líderstvo v škole 15 89
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pracovné vyučovanie - špecifická príprava dievčat 60
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
PhDr. Jana Sámelová Líderstvo v škole 15 64
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Adriána Baczigálová Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy 66 74
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Edita Bakošová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15 39
Edita Bakošová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Edita Bakošová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
Mgr. Elena Budáčová Líderstvo v škole 15 65
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
PaedDr. Silvia Franková Líderstvo v škole 15 40
Telesná výchova a primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Anna Gollubičová Základná obsluha počítača 8 65
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Líderstvo v škole 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Zuzana Hajdučíková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 65
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Líderstvo v škole 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ľubica Hlubocká Textový editor Word pre začiatočníkov 7 60
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Denisa Hyravá Líderstvo v škole 15 29
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Alexandra Chrobáková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 71
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Jana Ivančíková Baltík - programovanie na zákaldnej škole 0 17
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 9
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Mária Jakálová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 0 8
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Demonštračné a žiackej pokusy vo výučbe chémie 0
Ing. Milan Kokavec, PhD. Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Bronislava Mačudová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 46
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Líderstvo v škole 15
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Mgr. Jaroslava Mozolíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Oľga Slobodníková Textový editor OpenOffice.org Writer 7 125
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Líderstvo v škole 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Mgr. Dagmar Zlochová Textový editor OpenOffice.org Writer 7 55
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7


© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018