PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Dana Edlingerová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 89
Líderstvo v škole 15
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pracovné vyučovanie - špecifická príprava dievčat 60
Mgr. Zuzana Ištenešová Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (FIV2) 0 66
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 15
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14
PhDr. Jana Sámelová Líderstvo v škole 15 64
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Adriána Baczigálová Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy 44 51
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní-hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 0
Mgr. Elena Budáčová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 181
Líderstvo v škole 15
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
PaedDr. Silvia Franková Telesná výchova a primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 54
Líderstvo v škole 15
Tvorbatestových úloh na čítanie s porozumenímv primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Petra Gerö Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou astetáciou pre pedagogických zamestnancov 0 15
Líderstvo v škole 15
Mgr. Zuzana Hajdučíková Textový editor OpenOffice.org Writer 7 65
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Líderstvo v škole 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ľubica Hlubocká Základná obsluha počítača 8 60
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Ivana Hýbelová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 50
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PowerPoint v edukačnom procese 0
Mgr. Denisa Hyravá Líderstvo v škole 15 50
Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody 21
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Alexandra Chrobáková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 71
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jana Ivančíková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 64
Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy 10
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Baltík - programovanie na zákaldnej škole 0
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 9
Mgr. Mária Jakálová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 0 8
Demonštračné a žiackej pokusy vo výučbe chémie 0
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Mgr. Jaroslav Jakubec Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody 21 21
Ing. Milan Kokavec, PhD. Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Naďa Kučeříková Vyučovanie anglického jazyka v diferencovaných skupinách na 2. stupni Základnej školy Sitnianska 32 v Banskej Bystrici 60 60
Mgr. Bronislava Mačudová Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14 60
Líderstvo v škole 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Mgr. Tímea Matušeková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 67
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jaroslava Mozolíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 77
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní-hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Slavomíra Retová Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ 0 43
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 0
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 15
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 6
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní 8
Mgr. Mária Stachová Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 72
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Dagmar Zlochová Líderstvo v škole 15 88
Základná obsluha počítača 8
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8


© aScAgenda 2022.0.1350 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022