• vydaný na základe § 153 zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Školský poriadok

     

    Základnej školy, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2019

     

     

     

     

    Základné ustanovenia

    1. Riaditeľka Základnej školy, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici (ďalej len „škola“) vydáva na základe § 153 zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Školský poriadok.
    2. Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy, k racionálnemu rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného času a má predchádzať školským a pracovným úrazom. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote  utvára dobré predpoklady na pokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu v našej škole.
    3. Školský poriadok školy je verejne prístupný v každej kmeňovej triede a na stránke školy. Prílohy školského poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

    I. časť

    Organizácia vyučovania a vnútorný režim

    1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 15 minút.

                Časové rozvrhnutie vyučovacích hodín

                                                 8,00 - 8,45                1.vyučovacia hodina

                                                 8,55 - 9,40                2.vyučovacia hodina

                                                 9,55 - 10,40              3.vyučovacia hodina

                                                10,50 - 11,35             4.vyučovacia hodina

                                                11,45 - 12,30             5.vyučovacia hodina

                                                12,40 - 13,25             6.vyučovacia hodina

                                                14,00 - 14,45             7.vyučovacia hodina

                                                14,55 - 15,40             8.vyučovacia hodina

    1. Do budovy školy sa vchádza len vchodom na to určeným. Školská budova sa otvára o 6.00 hodine, zatvára o 8.00 hodine.
    2. Na vyučovanie prichádzaš v čase od 7,40 do 7,55 hod..
    3. V prípade opakovaného neskorého príchodu na vyučovanie očakávaj výchovné opatrenia.
    4. V priebehu dňa je vstup do budovy školy dovolený len v čase prestávok.
    5. Máš právo ale aj povinnosť zúčastňovať sa vyučovania povinných, a nepovinných predmetov. Si povinný dodržiavať čas určený rozvrhom hodín i rozsahom prestávky.
    6. Obedu v školskej jedálni sa zúčastňuješ výhradne po ukončení vyučovania.
    7. V čase vyučovania nesmieš bez súhlasu triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho opustiť budovu školy.
    8. Po skončení vyučovania sa nezdržiavaj v učebniach, na chodbách a v areáli školy.
    9. V priestoroch budovy školy je zakázané hrať hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a spôsobujúce ničenie majetku školy.
    10. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skateboardy, kolieskové korčule, bicykle.
    11. Triedne podujatia (večierky, triednické hodiny, klubová činnosť, besedy…) sa môžu za prítomnosti učiteľa uskutočňovať v poobedňajších hodinách.
    12. Rodičia si potrebné záležitosti vybavujú v čase úradných hodín sekretariátu a vedenia školy.
    13. Vstup do budovy školy nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných zamestnancov školy. Každá návšteva v budove školy je povinná nahlásiť sa na sekretariáte školy. Na požiadanie je každý, okrem žiakov a zamestnancov, povinný preukázať sa platným dokladom totožnosti.

     

     

     

     

    II. časť

    Žiaci školy

    1. Práva a povinnosti žiakov

    ŽIAK MÁ VŠETKY PRÁVA  UVEDENÉ V DEKLARÁCII PRÁV DIEŤAŤA.
    ŽIAK NAŠEJ ŠKOLY MÁ PRÁVO NA:

    1. Vzdelanie a výchovu, ktoré smerujú k rozvoju ľudskej osobnosti, k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám.
    1. Máš právo na demokratický, objektívny a tolerantný prístup v škole.

    v Máš právo na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch podľa platných učebných osnov.

    v Máš právo pracovať podľa tempa a na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačíš v zmysle pokynov učiteľa.

    v Máš právo na pomoc zo strany učiteľa, ak máš akékoľvek problémy v čase na to určenom, ak o to požiadaš.

    v Máš právo vyjadriť svoj názor v čase na to určenom, ak o to požiadaš  a klásť otázky k preberanej téme.              

    v Máš právo poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch.

    v Máš právo na objektívnu a nezaujatú klasifikáciu, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomnom, ústnom, grafickom prejave a manuálnych zručnostiach.

    v Máš právo na začiatku hodiny požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie, ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie.

    v Máš právo nebyť skúšaný hneď po chorobe a dohodnúť si s vyučujúcim termín, dokedy sa zameškané učivo doučíš.

     1. V  prípade pochybností o správnosti klasifikácie a na základe žiadosti zákonného zástupcu, máš právo byť komisionálne preskúšaný. 
    1. Ďalšie vzdelanie a rozvoj špecifických záujmov.
     1. Máš právo na výber školou ponúkaných nepovinných predmetov podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov.
     2. Máš právo podľa vlastného záujmu pracovať v záujmových krúžkoch a zúčastňovať sa aktivít školy mimo vyučovania resp. podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov a aj iniciovať realizáciu ďalších aktivít.
    1. Slobodu prejavu, komunikáciu, získavanie informácií v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie.
     1. Máš právo vyjadriť svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, prejav nesmie byť vulgárny, urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami.
     2. Máš právo na partnerskú spoluprácu a komunikáciu s učiteľom vo forme dialógu v čase na to určenom, ak o to požiadaš.
     3. Máš právo získať informácie, ktoré potrebuješ, ktoré ťa zaujímajú v čase na to určenom, ak o to požiadaš.
     4. Máš právo dostať odpoveď na každú slušne položenú otázku v čase na to určenom.
     5. Máš právo argumentovať a oponovať ak s niečím nesúhlasíš v čase na to určenom.
    2. Ďalšie práva v súvislosti s osobnou slobodou a ochranou zdravia.
     1. Máš právo pracovať a učiť sa v pokojnej atmosfére a neohrozujúcom prostredí.
     2. Máš právo zvoliť si náplň prestávok tak, aby si dodržiaval pravidlá bezpečnosti a nerušil ostatných.
     3. Máš právo na začiatku školského roka si vybrať, s kým chceš sedieť.
     4. Máš právo zúčastniť sa súťaží po predchádzajúcom súhlase riaditeľa.
     5. Máš právo na to, aby sa spolužiaci k tebe slušne a ohľaduplne správali.
     6. Máš právo, aby ťa ostatní rešpektovali a nerušili, ak si to neželáš.
     7. Máš právo požiadať výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov o poskytnutie odborno-poradenskej a informačnej pomoci.
     8. Máš právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá je v rozpore so školským poriadkom, učebnými osnovami, internými predpismi, alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť tvojej alebo inej osoby.
     9. Máš právo mať pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole.

     

    ŽIAK MÁ OKREM  PRÁV AJ POVINNOSŤ RIADIŤ SA PODĽA PRAVIDIEL TOHTO ŠKOLSKÉHO PORIADKU.
    POVINNOSTI ŽIAKA NAŠEJ ŠKOLY

     1. Do školy prichádzaš aspoň 10 minút pred začiatkom vyučovania.
     2. Do školy chodíš vhodne oblečený a upravený, bez výstredností, výrazného nalíčenia a nápadnej úpravy vlasov.
     3. Dbáš o to, aby ti oblečenie a účes neprekážali v práci.
     4. Tvoje oblečenie a úprava musia byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami.
     5. Pri vstupe do budovy, v priestoroch školy zdravíš vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy.
     6. Pred vstupom do areálu školy vypneš a odložíš mobilný telefón do školskej tašky. Počas celého vyučovacieho procesu, vrátane prestávok, ho nepoužívaš. Výnimku tvoria situácie, keď použitie mobilného telefónu povolí triedny učiteľ alebo vyučujúci na vyučovacej hodine.
     7. Dodržiavaš vyučovací čas určený rozvrhom hodín a rozsahom prestávok.
     8. Na vyučovanie chodíš každý deň pripravený a nosíš si potrebné pomôcky.
     9. Ak sa na vyučovanie z rôznych dôvodov nepripravíš alebo nemáš domácu úlohu, ospravedlníš sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedieš dôvod svojej nepripravenosti.
     10. Domáce úlohy si vypracovávaš doma a neodpisuješ ich v škole.
     11. Dodržiavaš zasadací poriadok triedy, odborných učební, presadnúť si môžeš len so súhlasom vyučujúceho.
     12. Dôsledne dodržiavaš určené termíny vypracovania a odovzdávania zadaných úloh a vždy si plníš aj ostatné školské povinnosti.
     13. Na začiatku prestávky si pripravíš knihy a pomôcky na nasledujúcu hodinu.
     14. Na každú vyučovaciu hodinu prichádzaš načas.
     15. Počas vyučovacej hodiny nekonzumuješ žiadne potraviny, nápoje len v odôvodnených prípadoch a so súhlasom vyučujúceho.
     16. Počas vyučovacej hodiny neopúšťaš miesto ani priestory triedy bez povolenia vyučujúceho.
     17. Zodpovedáš za čistotu a poriadok vo svojej lavici a v okolí v triede. Po ukončení vyučovania si povinný upratať odpadky z lavice a vyložiť stoličku.
     18. Manipulovať s didaktickou technikou môžeš len so súhlasom učiteľa.
     19. V škole sa riadiš vždy podľa inštrukcií učiteľov, vychovávateľov a rešpektuješ pokyny dospelých.
     20. Keď hovorí učiteľ alebo iný žiak, počúvaš a nevyrušuješ ho.
     21. Na hodine sa snažíš získať čo najviac informácií, efektívne pracuješ a riadiš sa pokynmi vyučujúceho.
     22. Počas dlhšej neprítomnosti na vyučovaní sa priebežne informuješ u spolužiakov o zameškanom učive.
     23. Správaš sa a konáš tak, aby si neznemožňoval ostatným spolužiakom získavať nové vedomosti, neohrozoval ich bezpečnosť na vyučovaní.
     24. Udržuješ poriadok v lavici, triede, na chodbách, v šatni a v celej škole.
     25. Dodržiavaš pravidlá slušného správania a hygieny v priestoroch celej školy, vrátane hygienických zariadení, telocvične, šatní, jedálne.
     26. Správaš sa slušne k dospelým aj k spolužiakom.
     27. V priestoroch školy, na školských akciách sa vyjadruješ slušne, nepoužívaš vulgárne výrazy.
     28. Svojím správaním neobmedzuješ druhých a snažíš sa byť tolerantný ku všetkým.
     29. Neohrozuješ spolužiakov a nevyhrážaš sa im.
     30. Zásadne neubližuješ nikomu fyzicky ani psychicky.
     31. Dodržiavaš bezpečnosť seba a iných.
     32. Nepoškodzuješ školský majetok, ani majetok iných.
     33. Svojimi výkonmi, výsledkami a správaním všade vzorne reprezentuješ školu, ktorú navštevuješ.
     34. Správaš sa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, tak, aby si neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
     35. Si si vedomý, že pri porušení tvojich povinností  alebo iných zásad školského poriadku musíš rešpektovať následky, postihy a výchovné opatrenia, ktoré sú stanovené.

     

     

     

     

     

    2. Dochádzka žiakov do školy a na vyučovanie

    1. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak požiada o uvoľnenie z vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi.
    2. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania predloží žiak triednemu učiteľovi. Odchod zo školy bez predloženia žiadosti o uvoľnenie bude považovaný za závažné porušenie školského poriadku a vymeškané hodiny sa budú evidovať ako neospravedlnené.
    3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, zákonný zástupca žiaka je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, oznámiť triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy príčinu jeho neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný do troch dní predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára alebo písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Potvrdenie je platné, len ak je vpísané alebo vlepené do žiackej knižky. V opačnom prípade sa žiakovi vymeškané hodiny vykážu ako neospravedlnené. Škola má právo overiť si pravosť ospravedlnenia.
    4. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka alebo žiak predloží potvrdenie od lekára. Rodič môže súvislú trojdňovú absenciu žiaka ospravedlniť maximálne trikrát do roka. Spolu môže rodič alebo zákonný zástupca ospravedlniť dieťa z maximálne 10 dní počas jedného školského roka. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
    5. V prípade účasti žiaka na športovom alebo kultúrnom podujatí, ktoré trvá viac ako 3 dni a ktoré je v prospech školy, je možné ospravedlniť žiakovu neprítomnosť na základe písomnej žiadosti o uvoľnenie žiaka potvrdenej športovým klubom alebo kultúrnou inštitúciou.
    6. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní viac ako dva dni a príčinu neprítomnosti neoznámi, triedny učiteľ vyzve rodičov alebo zákonného zástupcu, aby doložili dôvod žiakovej neprítomnosti.
    7. V priebehu vyučovania môže žiak opustiť výchovno-vzdelávací proces len na základe samostatnej písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (podľa vzoru písomnej žiadosti na webovej stránke školy).
    8. V zmysle §10 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č 320/2008 o základnej škole sa za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a v štátnej reprezentácii.
    9. Ak triedny učiteľ neuzná dôvody absencie, alebo spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené.
    10. Každý neskorý príchod na vyučovanie (aj 1 minúta) bude evidovaný v triednej knihe.
    11. Za neospravedlnenú absenciu riaditeľ školy uloží žiakovi na návrh triedneho učiteľa niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania. Počet neospravedlnených hodín a tomu zodpovedajúce výchovné opatrenia budú prerokované individuálne na pedagogickej rade.

    3. Starostlivosť o zovňajšok

    1. Na vyučovanie prichádzaš upravený tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami. V priestoroch školy nenosíš šiltovku, čiapku, nemáš na hlave kapucňu, nenosíš minisukne a minišortky.      
    1. Po vstupe do školy si povinný sa prezuť do odporúčanej, bezpečnej a zdravotne neškodlivej obuvi. Prezúvaš sa vo svojich šatniach a si povinný zostať prezutý počas celého vyučovania (uzavretá športová obuv, obuv na vysokom opätku a obuv s tmavou podrážkou sú nevhodné). Neprezutí žiaci sa budú evidovať a v prípade opakovaných zápisov im riaditeľ na návrh triedneho učiteľa uloží niektoré z výchovných opatrení.
    2. Na vyučovanie telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a na laboratórne cvičenia sa obliekaš podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak ti je odporúčaný ochranný odev a ty ho nepoužiješ, sám si zodpovedáš za škodu, ktorá ti vznikne.

     

     

     

    4. Správanie žiakov

    1. Dodržiavaš pravidlá slušného správania, rešpektuješ mravné normy a princípy. Nesmieš šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách.
    2. Počas vyučovania nenarušuješ priebeh jednotlivých hodín, umožňuješ sústredenú prácu všetkým zúčastneným. Mobilný telefón máš vypnutý a odložený v taške. Použiješ ho iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto bodu školského poriadku má vyučujúci povinnosť mobilný telefón žiakovi zobrať a odovzdať ho na sekretariát školy, kde si ho môže zákonný zástupca žiaka prevziať v čase na to určenom.
    3. Nesmieš zhotovovať fotografie, videozáznamy a audiozáznamy v priestoroch školy počas vyučovania alebo prestávok a zverejňovať ich na internete alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov bez súhlasu dotknutej osoby.
    4. Nesmieš manipulovať s pedagogickou dokumentáciou a písomne, alebo inak do nej zasahovať.
    5. Si povinný nosiť žiacku knižku, dať si zapísať každú známku, pochvalu, alebo poznámku, nesmieš do nej robiť svojvoľné úpravy záznamov učiteľov, vytrhávať z nej strany.
    6. Cez prestávky v triede alebo na chodbách sa správaš tak, aby si nespôsobil úraz, ani nezapríčinil poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. Nevykláňaš sa z okien, nesedíš na parapetných doskách, po chodbách a v triede sa pohybuješ chôdzou a nehráš loptové hry. Neprechádzaš na iné poschodie ani sa nezdržiavaš na schodiskách a v priestoroch šatní.
    7. Triedu cez malé prestávky opúšťaš len v nutných prípadoch, prípadne po dohode s dozorkonajúcim učiteľom môžeš oddychovať a hrať sa na veľkej chodbe. Správaš sa pokojne a umožníš spolužiakom pripraviť sa na vyučovanie.
    8. V telocvični, odborných učebniach a laboratóriách dodržiavaš prevádzkový poriadok príslušnej učebne. Do týchto priestorov vstupuješ len v sprievode vyučujúceho.
    9. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v sprievode vyučujúceho odídeš na obed do školskej jedálne, alebo do šatne.
    10. Na nepovinný predmet, záujmový útvar čakáš vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred dohodnutom mieste.
    11. V školskej jedálni sa riadiš pokynmi pedagogického dozoru. Si povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy (zákaz behu, zákaz predbiehania v rade, zákaz hádzania oblečenia a školských potrieb v priestoroch pred školskou jedálňou).
    12. Pri stole sa správaš slušne, nevykrikuješ, nerozprávaš sa nahlas, neničíš príbory a obrusy, použitý riad odnášaš k okienku, necháš po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia utrieš stôl.
    13. Na vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a kurzoch sa riadiš pokynmi pedagogického vedúceho a zásadami BOZ a PO.
    14. Zdravíš vyučujúcich i ostatných pracovníkov školy v zmysle pravidiel slušnosti.
    15. Do kabinetu alebo zborovne vstupuješ po zaklopaní a len so súhlasom učiteľa.
    16. Za vzorné správanie a vzorné plnenie úloh a povinností, za úspešnú reprezentáciu triedy a školy môžeš dostať osobitnú pochvalu.
    17. Keď si neplníš svoje povinnosti, nesprávaš sa podľa ustanovení školského poriadku a na zmenu správania nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho učiteľa ani iné pozitívne motivácie, je hodnotené tvoje správanie podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom a školským poriadkom.
    18. Hodnotenie správania sa zapisuje do klasifikačného záznamu, triedneho výkazu a oznamuje sa rodičom.
    19. V prípade porušenia niektorého z bodov správania žiakov bude priestupok zapísaný v klasifikačnom zázname a žiackej knižke.

     

     

    5. Starostlivosť o školský majetok a osobné veci

    1. Si povinný šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobíš škodu, musí ju tvoj zákonný zástupca na vlastné náklady odstrániť alebo nahradiť.
    2. Nesmieš manipulovať so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, s didaktickou technikou umiestnenou v učebniach bez súhlasu vyučujúceho, s oblokmi, žalúziami a vypínačmi.
    3. V prípade poškodenia alebo straty učebnice zaplatíš finančný poplatok v zmysle §13a, zákona 245/2008 Z.z.
    4. Môžeš si prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci budú uhradené prostredníctvom poisťovne.
    5. Nenosíš do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety. Za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného.
    6. Odcudzenie vecí nahlásiš v deň odcudzenia triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy. Vlastníctvo odcudzenej veci si povinný preukázať dokázateľným spôsobom.
    7. Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov si povinný (počas vyučovania telesnej výchovy) zobrať si do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri cvičení v areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu.

    6. Starostlivosť o zdravie

    1. Chrániš svoje zdravie, zdravie iných, dbáš o čistotu a poriadok a pomáhaš pri jeho udržiavaní v škole a jej okolí.
    2. Každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu ihneď oznámiš príslušnému vyučujúcemu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností (závady, nedostatky), ktoré môžu ohrozovať tvoje zdravie a bezpečnosť.
    3. Nesmieš prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov (zbrane, nože, pyrotechnické hračky, výbušniny...).
    4. Nesmieš fajčiť v priestoroch a v areáli školy a pri školských akciách mimo školy.
    5. Nesmieš nosiť ani užívať alkoholické nápoje v priestoroch a v areáli školy a pri školských akciách mimo školy.
    6. Nesmieš požívať ani sprostredkúvať akékoľvek omamné, psychotropné látky.
    7. Nesmieš prísť do školy pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
    8. Pri podozrení, že si pod vplyvom alkoholu, škola v rámci Zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci vykoná orientačné vyšetrenie na použitie alkoholu v prítomnosti zákonného zástupcu. Ak svojim správaním ohrozuješ bezpečnosť a zdravie ostatných, budeš umiestnený do samostatnej miestnosti s pedagogickým dozorom a bude privolaná zdravotná pomoc a Policajný zbor. V prípade, ak sa rodičia nedostavia, škola bude kontaktovať orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Ak sa podozrenie potvrdí, škola pristúpi k výchovným opatreniam.
    9. Pri podozrení, že si pod vplyvom iných drog, bude privolaný tvoj zákonný zástupca, zdravotná pomoc a Policajný zbor. V prípade, ak sa rodičia nedostavia, škola bude kontaktovať orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Ak sa podozrenie potvrdí, škola pristúpi k výchovným opatreniam.

    7. Povinnosti týždenníkov

    1. Službu vykonávajú podľa pokynov dvaja žiaci určení triednym učiteľom.
    2. Pripravia triedu, vyučovací priestor tak, aby nebolo narušené vyučovanie (čistá tabuľa, písacie potreby…).
    3. Pred začatím vyučovacej hodiny, počas prestávky pomáhajú vyučujúcim priniesť a pripraviť pomôcky.
    4. Bez vyzvania vyučujúceho na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlásia neprítomnosť študentov.
    5. Ak uplynie 5 minút od zvonenia na začiatok vyučovacej hodiny a vyučujúci sa na hodinu nedostaví, zahlásia túto skutočnosť zástupkyni riaditeľky školy, alebo riaditeľke školy.
    6. Po skončení vyučovacej hodiny dbajú, aby všetky pomôcky boli vrátené vyučujúcemu, ktorý ich používal.
    7. Dbajú o poriadok a čistotu v triede, cez prestávky zabezpečujú vetranie učební, každé poškodenie zariadenia v učebni hlásia ihneď vyučujúcemu resp. triednemu učiteľovi.

    8. Výchovné opatrenia a klasifikácia správania

    1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
    2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy. Môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný, alebo statočný čin za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.
    3. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov, klasifikačných záznamov a môžu sa zverejniť aj ako príloha k vysvedčeniu.
    4. Opatrenia na posilnenie disciplíny, ktoré sa ukladajú za previnenie voči školskému poriadku, spravidla predchádzajú zníženej známke so správania.
    5. Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení:
     1. napomenutie triednym učiteľom – triedny učiteľ udeľuje napomenutie po prerokovaní s riaditeľom školy na pedagogickej rade,
     2. pokarhanie triednym učiteľom – triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy na pedagogickej rade,
     3. pokarhanie riaditeľom školy – riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní na pedagogickej rade,
     4. znížená známka so správania.

    Tieto výchovné opatrenia sa môžu ukladať do 2 mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy (spravidla na klasifikačnej porade), najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa previnenia žiak dopustil.

    Uloženiu opatrenia pre posilnenie disciplíny predchádza pohovor žiaka s triednym učiteľom, pohovor triedneho učiteľa so zákonným zástupcom žiaka alebo predvolanie pred výchovnú komisiu školy spolu so zákonným zástupcom, podľa závažnosti previnenia.

    O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

    POCHVALY

    Pochvala triednym učiteľom

    1.  za reprezentáciu triedy v školskom kole súťaže,

    1. za účasť bez umiestnenia na obvodnom alebo okresnom kole súťaže,
    2. za stopercentnú školskú dochádzku v danom školskom roku,
    3. za príkladné správanie a súčasné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky,
    4. za celoročnú aktívnu prácu v školskej a v mimoškolskej činnosti,
    5. za mimoriadny výkon v určitej oblasti v rámci triedy alebo ročníka (napr. účasť na prezentácii ročníkových prác, mimoriadne výsledky v rámci niektorého predmetu),
    6. za nezištnú pomoc, príkladný čin.

    forma pochvaly: diplom

    Pochvala riaditeľom školy

      1. za reprezentáciu školy, t.j. umiestnenie - 3. miesto v obvodnom alebo vyššom kole súťaže jednotlivcov a kolektívov,
      2. za mimoriadny výkon v rámci školy (účasť na celoškolskej prezentácii ročníkových, projektových prác),
      3. za nezištnú pomoc, príkladný vysoko humánny čin,
      4. za dosahovanie vynikajúcich výsledkov počas celého štúdia a reprezentáciu školy v súťažiach na rôznych úrovniach.

    forma pochvaly: diplom, vecný dar

     

     

    OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

    Napomenutie triednym učiteľom

    1. Za jedno neodôvodnené použitie mobilného telefónu v priestoroch školy.
    2. Za 3 zápisy v klasifikačnom zázname za priestupky voči vnútornému poriadku školy, ako sú:
     1. 3-násobné evidovanie neprezúvania sa v priestoroch školy,
     2. nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, narúšanie činnosti triedy,
     3. nevhodné správanie počas prestávok – hry s loptami v priestoroch budovy školy, behanie po chodbách, vykláňanie sa z okien, bezdôvodné zdržovanie sa v priestoroch WC, bezdôvodné opúšťanie určených priestorov a pod.,
     4. nevhodné správanie po skončení vyučovania – zdržiavanie sa v priestoroch chodieb, učební a šatní, predbiehanie a behanie v školskej jedálni,
     5. neskorý príchod na vyučovacie hodiny v čase vyučovania, povinných i nepovinných predmetov bez lekárskeho ospravedlnenia,
     6. neplnenie týždenníckych povinností,
     7. nenosenie cvičebného úboru na hodinu telesnej výchovy (aj zastupovanú) bez písomného ospravedlnenia od rodičov, prípadne od lekára, predloženého na danej vyučovacej hodine,
     8. nenosenie školských pomôcok na vyučovanie.

    Pokarhanie triednym učiteľom

    1. za 1 - 4 neospravedlnené hodiny,
    2. za úmyselné poškodenie majetku školy – v menšom rozsahu,
    3. za neúmyselné ublíženie na zdraví,
    4. za náznaky prejavov šikanovania spolužiakov,
    5. za 2 – 3 neodôvodnené použitia mobilného telefónu v priestoroch školy,
    6. za 4 - 5 zápisov v klasifikačnom zázname ako:
     1. 5-násobné evidovanie neprezúvania sa v priestoroch školy,
     2. nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, narúšanie činnosti triedy,
     3. nevhodné správanie počas prestávok – hry s loptami v priestoroch budovy školy, behanie po chodbách, vykláňanie sa z okien, bezdôvodné zdržovanie sa v priestoroch WC, bezdôvodné opúšťanie určených priestorov a pod.,
     4. nevhodné správanie po skončení vyučovania – zdržiavanie sa v priestoroch chodieb, učební a šatní, predbiehanie a behanie v školskej jedálni,
     5. neskorý príchod na vyučovacie hodiny v čase vyučovania, povinných i nepovinných predmetov bez lekárskeho ospravedlnenia,
     6. neplnenie týždenníckych povinností,
     7. nenosenie cvičebného úboru na hodinu telesnej výchovy (aj zastupovanú) bez písomného ospravedlnenia od rodičov, prípadne od lekára, predloženého na danej vyučovacej hodine,
     8. nenosenie školských pomôcok na vyučovanie.

    Pokarhanie riaditeľom školy

    1. za 5 - 9 neospravedlnených hodín,
    2. za 6 - 9 zápisov v klasifikačnom zázname,
    3. za opakované priestupky, za ktoré mu bolo už udelené pokarhanie triednym učiteľom,
    4. Za nasledujúce porušenia školského poriadku:
     1. za menej závažné, prvé prejavy šikanovania, vydierania,
     2. za drobnú krádež,
     3. za menej závažné ublíženie na zdraví,
     4. za opakované arogantné, neslušné správanie voči spolužiakom a zamestnancom školy.

    Ochranné opatrenie

    1. Žiak, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, bude umiestnený do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, ktorý preberá za žiaka zodpovednosť, prípadne zdravotnú pomoc, alebo Policajný zbor.
    2. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia sa vyhotoví písomný záznam.
    3. Na základe prešetrenia dôvodov takéhoto správania, môže byť žiakovi udelená znížená známka zo správania.

    Znížená známka zo správania stupeň 2

    1. za 10 - 14 neospravedlnených hodín,
    2. za 10 – 14 zápisov v klasifikačnom zázname,
    3. za opakované priestupky, za ktoré mu bolo už udelené pokarhanie riaditeľom školy,
    4. za agresívne a vulgárne vystupovanie voči spolužiakom a zamestnancom školy,
    5. za klamstvo a podvádzanie pri plnení školských povinností,
    6. za opakované prejavy šikanovania a vydierania, telesné napadnutie spolužiaka a poškodenie zdravia,
    7. za prinesenie predmetov ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov,
    8. za prejavy rasovej neznášanlivosti a diskriminácie,
    9. za úmyselné poškodenie majetku školy (zničenie lavice, stoličky, rozbitie predmetov zo skla ako sú okná, umývadlá, lampy a podobne, zničenie dverí, kobercov, nábytku v triede ( súčasne s náhradou škody),
    10. za požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a požívanie omamných látok v priestoroch a v areáli školy, pri školských akciách mimo školy (ak sa tento priestupok vyskytne len raz).

    Znížená známka zo správania stupeň 3

    1. 15 - 20 neospravedlnených hodín,
    2. za 15 – 20 zápisov v klasifikačnom zázname,
    3. za opakujúce sa priestupky za ktoré mu už bola udelená znížená známka

             stupňa 2,

    1. za agresívne a vulgárne vystupovanie voči učiteľom, telesné napadnutie učiteľa,
    2. za šikanovanie spolužiakov spojené s fyzickým týraním, úmyselné ublíženie na zdraví,
    3. za opakované používanie alkoholických nápojov, fajčenie a používanie

             omamných látok v priestoroch a v areáli školy, pri školských akciách mimo          

             školy.

    Znížená známka zo správania stupeň 4

    1. 21 a viac neospravedlnených hodín,
    2. za 21 a viac zápisov v klasifikačnom zázname,
    3. za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení a stupňov klasifikácie,
    4. za telesné napadnutie spolužiaka alebo učiteľa s trvalými následkami – ublíženie na zdraví,
    5. za odcudzenie a znehodnotenie pedagogickej dokumentácie.

    III. časť

    Zákonný zástupca žiaka školy

    Základné práva a povinnosti

    Zákonný zástupca žiaka má právo:

     1. na informácie o žiakovi, ktoré získava prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej knižky prípadne osobne po dohovore s triednym učiteľom, alebo príslušným vyučujúcim v čase mimo jeho vyučovacej povinnosti, alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov a konzultácií,
     2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a vyjadrovať sa k nemu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     3. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     4. ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie, požiadať o komisionálne

    skúšanie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

           Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

     1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     3. neodkladne informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     4. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
     5. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovalo sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov a krúžkov, ktoré si zvolil,
     6. v prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, pričom dodržiava pravidlá uvoľňovania z vyučovania uvedené v školskom poriadku v časti II v bode 2.2 – 2.6,
     7. písomne požiadať triedneho učiteľa alebo vyučujúceho o uvoľnenie žiaka z vyučovacieho procesu,
     8. poskytnúť triednemu učiteľovi podpisový vzor,
     9. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

     

    Zákonný zástupca má plnú zodpovednosť za dieťa v čase mimo vyučovania a po ukončení aktivít realizovaných školou.

    IV. časť

    Pedagogickí zamestnanci školy

    Základné povinnosti voči žiakom a ich zákonným zástupcom

     1. je povinný dodržiavať demokratický, objektívny a tolerantný prístup ku žiakom, zabezpečiť pre nich pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole,
     2. vytvára podmienky na partnerskú spoluprácu a komunikáciu so žiakmi vo forme dialógu v čase na to určenom,
     3. vytvára pokojnú atmosféru a neohrozujúce prostredie pre žiakov,
     4. je povinný poskytovať kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch podľa platných učebných osnov,
     5. v prípade integrovaného žiaka je povinný riadiť sa jeho IVVP a postupovať podľa odporúčaní v ňom zakotvených,
     6. umožní žiakom pracovať podľa tempa a na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačia,
     7. poskytuje pomoc žiakovi, ktorý má akékoľvek problémy,
     8. umožní žiakom klásť otázky k preberanej téme, vysloviť svoj názor v čase na to určenom,
     9. oboznámi žiakov s kritériami hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch,
     10. je povinný uplatňovať objektívnu a nezaujatú klasifikáciu,

    je povinný aktuálne poskytovať rodičom pravdivé a objektívne informácie o žiakovi prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej žiackej knižky a formou osobných konzultácií,

    1. pri konzultáciách a pohovoroch s rodičmi dodržiava pravidlá taktného a korektného správania.

    V. časť

    Starostlivosť o majetok školy

     

    1. Žiak ma právo používať zariadenie školy, pomôcky a učebnice iba v súvislosti výučbou. Je povinný dodržiavať pokyny učiteľov, alebo iných zamestnancov školy.
    2. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku svoje miesto, triedu a iné školské priestory, neplytvať vodou a elektrickou energiou a chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
    3. Žiak zodpovedá za škodu, ktorú svojím úmyselným alebo nedbalým konaním spôsobil a za škodu, ktorej vzniku nezabránil, napriek tomu, že to bolo v jeho silách.
    4. Nesmie manipulovať so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, s didaktickou technikou umiestnenou v učebniach bez súhlasu vyučujúceho, s oblokmi, žalúziami a vypínačmi.

     

     

    VI. časť

    Zaistenie bezpečnosti a ochrana zdravia žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou  alebo násilím

     

    1. Každý školský výlet, exkurzia alebo iné hromadné podujatie musia byť dôsledne pripravené a zabezpečené. Plán organizačných zabezpečení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný dať ho na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie. Týchto  akcií sa môže zúčastniť iba ten žiak, ktorý odovzdal písomný informovaný súhlas zákonných zástupcov.

     

    2. Opatrenia na predchádzanie epidémie chrípky a zabránenie šírenia
    nákazy

    v Žiaci školy sú povinní na účely osobnej hygieny mať osobitný  hygienický

    balíček, ktorý obsahuje mydlo, vreckovky, uterák. Kontrolu dodržiavania

    osobnej hygieny a používania vlastných hygienických potrieb vykonávajú

    priebežne triedni učitelia v súčinnosti s koordinátormi ŠPZ.

    v Ak  žiak nedodržiava hygienické zásady, triedny učiteľ ho ústne upozorní  a v prípade, že  nedôjde k náprave, urobí zápis do klasifikačného záznamu

    a pozve si na pohovor zákonného zástupcu žiaka.

    v Povinnosťou týždenníkov je zabezpečiť intenzívne vyvetranie triedy  počas prestávky po každej vyučovacej hodine.

    v Triedny učiteľ v prípade podozrenia ochorenia na chrípkové ochorenie

          okamžite zabezpečí izoláciu žiaka a bezodkladne informuje zákonného

    zástupcu, ktorý zabezpečí okamžitý návrat žiaka do rodinného prostredia.

    v Triedny učiteľ  monitoruje výskyt ochorení žiakov na chrípku, v prípade

    zvýšeného nárastu informuje o danej skutočnosti vedenie školy. Podľa

    pokynov vedenia školy v čase zvýšenej absencie žiakov školy vykazuje

    počet a dôvody neprítomnosti žiakov svojej triedy do osobitných záznamov.

    v Vedenie školy zabezpečí sprostredkovanie informácií o odporúčaniach

    správania sa pri výskyte chrípky žiakom a ich zákonným zástupcom a

    realizáciu opatrení prijatých na redukciu prenosu chrípky.

     

    1. Opatrenia na zabránenie šírenia akútnych prenosných ochorení

    v Triedny učiteľ v prípade podozrenia na akútne prenosné ochorenie

          okamžite zabezpečí izoláciu žiaka a bezodkladne informuje zákonného zástupcu, ktorý zabezpečí okamžitý návrat žiaka do rodinného prostredia.

    v Zákonný zástupca žiaka zabezpečí, aby sa žiak vrátil do výchovno-vzdelávacieho procesu až po úplnom vyliečení.

     

     

    4.  Opatrenia na zabránenie šírenia prenosného parazitatívneho

               ochorenia - vši hlavovej

    v Triedny učiteľ v prípade podozrenia z prenosného parazitatívneho ochorenia okamžite informuje zákonného zástupcu a zabezpečí izoláciu žiaka od ostatných detí.

    v Vedenie školy v prípade výskytu zabezpečí informovanosť všetkých rodičov žiakov o nutnosti vykonania prevencie výskytu vši hlavovej dezinsekčným prostriedkom u všetkých detí bez ohľadu na to, či sa výskyt u žiaka vyskytol  alebo nie. Zároveň zabezpečí dezinsekciu v školskom zariadení.

    v Zákonný zástupca žiaka o výskyte ochorenia u dieťaťa informuje triedneho učiteľa.

     

    5.  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

     

    v Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy a  navádzať spolužiakov na ich užitie.

    v Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky.

    v Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

    v V prípade podozrenia na šírenie týchto látok situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy.

     

     

     

    6.   Opatrenia na zamedzenie šikanovania a propagácie násilia,

          rasizmu a iných druhov intolerancie a xenofóbie

     

    v V priestoroch školy i mimo nej  je zakázané šikanovať, týrať psychicky alebo fyzicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia.

    v V priestoroch školy i mimo nej je zakázané propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.

    v Žiak, ktorý sa stane obeťou   šikanovania alebo iného násilného, ponižujúceho konania (vandalizmus, rasizmus, brutalita a pod.), má právo oznámiť takúto skutočnosť ktorémukoľvek zamestnancovi školy a na základe tohto oznámenia má právo na okamžitú pomoc a ochranu.

    v Žiak, ktorý bol svedkom násilného konania, šikanovania alebo iného ponižujúceho konania, má povinnosť hlásiť takúto  skutočnosť triednemu učiteľovi, inému zamestnancovi školy alebo vedeniu školy.

    v Účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu sú povinní dodržiavať  organizačnú smernicu 4/2012 „Prevencia a riešenie šikanovania v škole a školskom zariadení.“

    Záverečné ustanovenia

    1. Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy.
    2. Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú všetky vnútorné poriadky odborných učební, telocvične, zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorým sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.
    3. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
    4. Tento školský poriadok je platný od 9.septembra 2018. Týmto dňom sa ruší účinnosť vnútorného poriadku školy zo dňa 09. 09. 2016.

     

            V Banskej Bystrici, dňa 09. 09. 2018                    RNDr. Dana Edlingerová

                                                                                             riaditeľka školy


    Dodatok č.2

    ku Školskému poriadku Základnej školy, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici

    platnému od 9. septembra 2018

     

    Školský poriadok Základnej školy, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici sa mení a dopĺňa takto:

     

    1)      II. časť, bod 1,  odsek  Povinnosti žiaka našej školy sa vypúšťa text:

    „Pred vstupom do areálu školy vypneš a odložíš mobilný telefón do školskej tašky. Počas celého vyučovacieho procesu, vrátane prestávok, ho nepoužívaš. Výnimku tvoria situácie, keď

     použitie mobilného telefónu povolí triedny učiteľ alebo vyučujúci na vyučovacej hodine.“

        a nahrádza sa novým textom:

    Do školy mobilný telefón nenosíš.

    2)    II. časť,  bod. 4,  odsek 2 sa vypúšťa text:

    „Počas vyučovania nenarušuješ priebeh jednotlivých hodín, umožňuješ sústredenú prácu všetkým zúčastneným. Mobilný telefón máš vypnutý a odložený v taške. Použiješ ho iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto bodu školského poriadku má vyučujúci povinnosť mobilný telefón žiakovi zobrať a odovzdať ho na sekretariát školy, kde si ho môže

    zákonný zástupca žiaka prevziať v čase na to určenom.

        a nahrádza sa novým textom:

    Ak máš mobilný telefón povolený, máš ho vypnutý a odložený v taške. Použiješ ho iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón nepožičiavaš iným spolužiakom. Pri porušení tohto bodu školského poriadku má vyučujúci povinnosť mobilný telefón žiakovi zobrať a odovzdať ho  vedeniu školy. Riaditeľ školy, resp. jeho poverený zástupca, túto skutočnosť oznámi zákonnému zástupcovi žiaka a dohodne s ním postup riešenia tejto situácie.

     

    3)    II. časť , bod 8

           pred odsek Pochvaly sa vkladá text:

    O prípadných korekciách v návrhoch od triedneho učiteľa  a o udelení konkrétneho

    výchovného opatrenia bude rozhodnuté až po prerokovaní v pedagogickej rade.

    Príklady situácií, porušení šk. poriadku a možných výchovných opatrení.

     

    4)    II. časť ,  bod 8, odsek Napomenutie TU sa vypúšťa  text:

    1.     za jedno neodôvodnené použitie mobilného telefónu v priestoroch školy.

    a nahrádza sa novým textom:

    1.    za jedno nepovolené prinesenie alebo neodôvodnené použitie mobilného telefónu

         v priestoroch školy

    5)    II. časť, bod 8 , odsek Pokarhanie TU sa vypúšťa text:

    5.    za 2 – 3 neodôvodnené použitia mobilného telefónu v priestoroch školy.

    a nahrádza sa novým textom:

    5.    za 2 nepovolené prinesenia alebo neodôvodnené použitia mobilného telefónu v priestoroch školy.

    6)    III.  časť, odsek Základné práva a povinnosti, Zákonný zástupca žiaka má právo: 

    sa vkladá text:

    v  V odôvodnených prípadoch písomne požiadať riaditeľa školy o udelenie výnimky nosenia mobilného telefónu pre svoje dieťa s podmienkou uvedenou v školskom poriadku II. časť, bod 4., odsek 2

     

     

     

    Záverečné ustanovenie

     

     

    S návrhom Dodatku č. 2 bola oboznámená Rada rodičov a bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 23.01.2019.

     

    Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku, Základnej školy, Sitnianska 32 v Banskej Bystrici nadobúda účinnosť od 01.02. 2019.

     

     

     

     

     

                                                                                                    RNDr. Dana Edlingerová

                                                                                                                                  riaditeľka  školy

     

     

                                                                                                                                         Trieda: .............

    NÁVRATKA

    Váž. rodičia!

    V posledných mesiacoch došlo zo strany žiakov k viacerým závažným porušeniam používania  mobilných telefónov a tým aj k priestupkom súvisiacich s ochranou osobných údajov, k  znevažovaniu spolužiakov, pedagógov formou nahrávania a zverejňovania obrazových a zvukových záznamov prostredníctvom internetovej siete.

    Z uvedených dôvodov pristúpila škola k úprave školského poriadku, v ktorom sa bodom „ Do školy nenosíš mobilný telefón“ , nedovoľuje ho mať  a používať žiakom v škole úplne.

    Zákonný zástupca má možnosť písomne na základe vážnych a opodstatnených  dôvodov požiadať  o výnimku pre svoje dieťa. V prípade uznania dôvodov, bude rodič s termínom, od kedy je výnimka platná a aj s podmienkami manipulácie s  telefónom  písomne vyrozumený.  

    Vzhľadom na závažnosť opatrenia a termín jeho účinnosti od 01.02.2019 prosíme obratom o potvrdenie, že ste boli s Dodatkom oboznámení a beriete ho na vedomie. 

     

    ----------------------------------------------------                             ----------------------------------------------------------                 

                   Meno a priezvisko žiaka                                          Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka

                                                                                                     -------------------------------------------------------------

                                                                                                                   Podpis zákonného zástupcu žiaka

     

     

     

                                                                                                                                         Trieda: .............

    NÁVRATKA

    Váž. rodičia!

    V posledných mesiacoch došlo zo strany žiakov k viacerým závažným porušeniam používania  mobilných telefónov a tým aj k priestupkom súvisiacich s ochranou osobných údajov, k  znevažovaniu spolužiakov, pedagógov formou nahrávania a zverejňovania obrazových a zvukových záznamov prostredníctvom internetovej siete.

    Z uvedených dôvodov pristúpila škola k úprave školského poriadku, v ktorom sa bodom „ Do školy nenosíš mobilný telefón“ , nedovoľuje ho mať  a používať žiakom v škole úplne.

    Zákonný zástupca má možnosť písomne na základe vážnych a opodstatnených  dôvodov požiadať  o výnimku pre svoje dieťa. V prípade uznania dôvodov, bude rodič s termínom, od kedy je výnimka platná a aj s podmienkami manipulácie s  telefónom  písomne vyrozumený.  

    Vzhľadom na závažnosť opatrenia a termín jeho účinnosti od 01.02.2019 prosíme obratom o potvrdenie, že ste boli s Dodatkom oboznámení a beriete ho na vedomie. 

     

    ----------------------------------------------------                             ----------------------------------------------------------                 

                   Meno a priezvisko žiaka                                          Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka

                                                                                                     -------------------------------------------------------------

                                                                                                                   Podpis zákonného zástupcu žiaka