• Klasifikácia písomných prác a overovania vedomostí

    • Klasifikácia písomných prác a overovania vedomostí písomnou formou.

     SJL: Kontrolné diktáty a predpísané písomné práce sú hodnotené v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu

     MAT: prepísané písomné práce sú hodnotené stupnicou :

     známka 1 ....... 100 - 90%

                   2 ........ 89 - 75%

                   3 ........ 74 - 50%

                   4 ........ 49 - 30%

                   5 ........ 29 - 0%

     Ostatné predmety: písomné práce (za obdobie štvrťroku, resp. po prebratí tematického celku):

     známka 1 ....... 100 - 90%

                  2 ........ 89 - 75%

                  3 ........ 74 - 50%

                  4 ........ 49 - 30%

                  5 ........ 29 - 0%

      

     Pri iných typoch písomných foriem overovania vedomostí si vyučujúci zvolia percentuálnu stupnicu v závislosti od náročnosti na kognitívnu úroveň úloh v písomnom zadaní.