• „Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes.“

     • Oznam o riaditeľskom voľne

      Riaditeľstvo ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno na deň 29.10.2018 (pondelok) z organizačných dôvodov. V uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD a ŠJ. Dňa 05.11.2018 bude po jesenných prázdninách vyučovanie pokračovať v bežnom režime. RNDr. Dana Edlingerová riaditeľka školy

     • „Efektívnejšie vzdelávanie“

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk

      Kód projektu:312011M358

      Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodov problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 23. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • IV. Ročník Európsky týždeň športu na škole
   • Začiatok školského roka
   • Slávnostný záver školského roka 2017/18
   • Prezentačný deň predmetu Mladý bádateľ žiaci 7., 8., a 9. ročníka
   • Prezentačný deň predmet Mladý bádateľ 5. a 6. ročník
   • Výlet žiakov 2.ročníka
   • Divadlo pod balkónom
   • Technická súťaž
   • Banské múzeum v prírode