• Členovia žiackeho parlamentu

  •  

   Snahou žiackeho parlamentu je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému sprvániu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou - „veď máme demokraciu". Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, s pomocou organizujú rôzne akcie. Postupne sa odstraňuje bariéra učiteľ - žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu.

    

   Štatút žiackeho parlamentu


   Článok 1
   Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole na Sitnianskej ulici 32 v Banskej Bystrici

   Článok 2
   1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „Poslanci" Základnej školy volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy hlasovaním na jeden školský rok.
   2. „Poslanci" žiackeho parlamentu sú volení jeden z každej triedy 5.-9. ročníka.
   3. Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje riaditeľka školy, školská psychologička, prípadne pozvaní pracovníci školy- pedagogickí a nepedagogickí, podľa potreby a prejednávanej témy
   4. Žiacky parlament je schopný uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina „Poslancov"

   Článok 3
    Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva riaditeľka školy, vedúca ŠSZČ :
   a.) spomedzi členov - „Poslancov" voľbou zvolí predsedu a tajomníka žiackeho parlamentu
   b.) vyhotoví protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje dátum ustanovenia, zastúpenie tried, podpisy riaditeľky školy, šk. psychológa, vedúcej ŠSZČ predsedu, tajomníka
   c. ) oboznámi sa so štatútom  žiackeho parlamentu, podľa ktorého sa bude riadiť
   d. ) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu

   Článok 4
   1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne spravidla jedenkrát za mesiac, zasadnutia zvoláva predseda žiackeho parlamentu /okrem ustanovujúcej schôdze/ alebo vedúca ŠSZČ
   2. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina „Poslancov"
   3. Z každého rokovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
   - program zasadnutia
   - prerokované problémy
   - návrhy
   - podnety
   - sťažnosti
   - závery
   - uznesenia
   - zoznam prítomných členov, pozvaných hostí
   V prípade hlasovania bude zaznamenaný priebeh i so záverom.

   Článok 5
   Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:
   a. ) právo rámcovo sa oboznamovať s plánom školy v oblasti výchovno -vzdelávacieho pôsobenia v oblasti údržby, opráv a pod.
   b. ) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, aktívne pomáhať pri estetizácii školy
   c. ) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenia školského poriadku pre žiakov školy
   d. ) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie počas vyučovania
   e. ) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou, plynom
   f. ) podávať návrhy na ekologickú školu, zdravé životné prostredie
   g. ) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede a podozrenie na šikanovanie žiakov
   h. ) organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch papiera, spoločenských podujatiach, atď.
   i. ) v prípade potreby sa predseda žiackeho parlamentu obracia priamo na:
   „Riaditeľku školy, Radu školy, Rodičovské združenie".