• Školská špeciálna pedagogička

    Mgr. Mária Jakálová

    Telefonický kontakt: +421915498474, 048/4170686

    Konzultačné hodiny: pondelok, streda, piatok od 14:00- 15:30

    V prípade potreby je možné si telefonicky dohodnúť konzultácie na iný termín.

    Miestnosť: prvé poschodie, vedľa školskej jedálne, číslo dverí 208

    Základné informácie:

    Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického  individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so ŠVVP. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

     

   • Špeciálny pedagóg

   •  

    • podieľa sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,
    • podieľa sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov individuálne začlenených žiakov a na úprave učebných osnov, obsahu, metód a foriem vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,
    • uskutočňuje špeciálno-pedagogickú podporu za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií žiakov so ŠVVP priamo na vyučovaní alebo individuálne,
    • monitoruje vzdelávacie ťažkostí žiakov, psychický vývin žiakov a sociálne vzťahy v triede, identifikovať a podľa potreby v spolupráci s ostatnými odborníkmi (s učiteľmi, so školským psychológom, výchovným poradcom, poradenským zariadením) uskutočňovať potrebné intervencie,
    • koordinuje manažment integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,
    • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno vzdelávacej práce s deťmi so špeciálno- pedagogickými potrebami,
    • poskytuje konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom žiakov so ŠVVP, pedagógom, vychovávateľkám ŠKD, ale aj rodičom, ktorí požiadajú o konzultáciu so špeciálnym pedagógom,
    • zabezpečuje písomnú dokumentáciu potrebnú k odoslaniu na CPPPaP, CŠPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkuváva priamy kontakt so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, s pedopsychiatrom a s inými odbornými lekármi,
    • spolupracuje s poradenskými inštitúciami: Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a podľa potreby aj s inými odbornými pracoviskami.