• „Efektívnejšie vzdelávanie“

    • 25. 9. 2018
    • „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“  www.esf.gov.sk  www.minedu.gov.sk

     Kód projektu:312011M358

     Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodov problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov

     Špecifický cieľ projektu : Zvýšiť inkluzívosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky akompetencie detí a žiakov

     Hlavné aktivity :

     1. Vytvorenie a obsadenie 2 nových pracovných miest asistenta učiteľa za účelom zlepšenia školskej úspešnosti žiakov so ŠVVP.

     2. Vytvorenie a obsadenie 1 nového pracovného miesta školského psychológa a vytvorenie a obsadenie 1 nového pracovného miesta špeciálneho pedagóga za účelom vyrovnávania znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Realizácia projektu:9/2018–8/2021

     Miesto realizácie:Základná škola Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica

     Pozri a rozklikni :  HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

                                     PRÍRUČKA  PRE  PRÍJMATEĽA

     ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPLZ 245 2018 

                

      

    • Medzigeneračný dobrovoľnícký program "Hlavičky"

    • 25. 10. 2019
    • Centrum dobrovoľníctva pripravuje medzigeneračný dobrovoľnícky program s názvom „Hlavičky", ktorý prinesie deťom aj seniorom žijúcim v Banskej Bystrici možnosť si navzájom pomôcť. Podstatou dobrovoľníckeho programu bude vzájomné učenie sa – na jednej strane seniori budú doučovať deti, žiakov základných škôl, a na druhej strane deti pomôžu seniorom zvládnuť moderné technológie. Program sa realizuje vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Roraty klubu Banská Bystrica a Ministerstvu školstva, vedy, výskum a športu SR. Odkaz: Centrum dobrovoľníctva.