• Návrat k ľudovým tradíciám
    • Návrat k ľudovým tradíciám

    • 29.04.2022 19:37
    • Apríl sa na našej škole  niesol v znamení remesiel a tradícií. Pre žiakov sme pripravili akciu pod názvom „Návrat k ľudovým tradíciám“. Cieľom akcie bolo prepojiť detský svet so svetom ľudových tradícií a remesiel. Ponúknuť žiakom možnosť reálne si vyskúšať konkrétne remeslá a popritom sa naučiť i zdokonaliť v manuálnych zručnostiach. V spolupráci s centrom rozvoja IDEAS sme pre žiakov 1. stupňa pripravili tvorivé dielničky, na ktorých si žiaci vyskúšali prácu remeselníkov a vlastnoručne vyrobili pre svoje mamičky darček ku Dňu matiek. V jednotlivých triedach si žiaci vyskúšali: šperkárstvo, drotárstvo,  výrobu drobných módnych doplnkov z modrotlače/čipky, výrobu voskového desiatového obrúska zo včelieho vosku, výrobu modrotlače.

    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 13.02.2022 18:08
    • Tradične ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V januári prebehli triedne kolá, školské kolo však skomplikovala pandemická situácia. Napriek tomu sa súťaž realizovala pri zachovaní všetkých hygienických opatrení.
     Žiaci sa na prednes intenzívne pripravovali a vo februári si s chuťou „zmerali sily“ so svojimi spolužiakmi. Najúspešnejší recitátori postúpia do okresného kola.
     fotoalbum

    • viac
    • Svetový deň sporenia
    • Svetový deň sporenia

    • 08.11.2021 19:51
    • Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto si aktivity Žiacka školská rada v spolupráci s  pani učiteľkami I. a II. stupňa  presunula na novembrové dni. Pri tejto príležitosti sa realizovali interaktívne, tvorivé a hravé formy úloh. Cieľ bol jasný – hovoriť o bezpečnosti rozumného hospodárenia s peniazmi. Aktivity prebiehali na hodinách slovenčiny, matematiky, výtvarnej výchovy, občianskej náuky a angličtiny. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili.
     fotoalbum

    • viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 08.11.2021 16:10
    • Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na 25. októbra. Tohtoročná téma bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Z dôvodu protipandemických opatrení všetky aktivity prebehli len v jednotlivých triedach s príslušnými učiteľkami a v popoludňajších hodinách v oddeleniach ŠKD s pani vychovávateľkami.
      

    • viac
    • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 26.11.2021 17:38
    • Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov.  Už nejeden rok si tento deň pripomíname aj v našej škole. Dôvodom je, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami. Na stanovištiach sa oboznamovali s európskymi štátmi, vlajkami, ich typickým jedlom, osobnosťami, kultúrou, pamiatkami ...
    • viac