• „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

    • 25. 9. 2018
    • Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). MPC je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). MPC plní úlohy vyplývajúce zo záväzkov voči MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, ako aj úlohy súvisiace s európskymi a medzinárodnými prioritami.Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania, na organizovanie atestácií pre PZ a OZ na základe potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií č. 1/2019 – AT, na poskytovanie odborno-metodickej pomoci a poradenstva školám, školským zariadeniam a zariadeniam sociálnej pomoci formou konzultácií a učiteľských online fór. Dlhodobo sa zaoberá aj riešením problematiky integrácie a inklúzie v školách a školských zariadeniach, vzdelávaním PZ a OZ v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ale aj v oblasti zvyšovania úrovne funkčných gramotností detí a žiakov, vzdelávaním vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Všeobecné informácie o projekte

     • Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
     • Kód projektu: 312011AQI4
     • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
     • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
     • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
     • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
     • Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
     • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
     • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
     • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
     • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
     • Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022

      

     Pozri a rozklikni :  O projekte

     Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF - OP Ľudské  zdroje a Design manuál OP Ľudské zdroje

                             

      

                                 

                

      

    • Medzigeneračný dobrovoľnícký program "Hlavičky"

    • 25. 10. 2019
    • Centrum dobrovoľníctva pripravuje medzigeneračný dobrovoľnícky program s názvom „Hlavičky", ktorý prinesie deťom aj seniorom žijúcim v Banskej Bystrici možnosť si navzájom pomôcť. Podstatou dobrovoľníckeho programu bude vzájomné učenie sa – na jednej strane seniori budú doučovať deti, žiakov základných škôl, a na druhej strane deti pomôžu seniorom zvládnuť moderné technológie. Program sa realizuje vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Roraty klubu Banská Bystrica a Ministerstvu školstva, vedy, výskum a športu SR. Odkaz: Centrum dobrovoľníctva.

      

    • Program OCEP na našej škole

    • 22. 2. 2022
    • Zimné olympijské hry v Pekingu sa skončili a blíži sa nasledujúce olympijské podujatie. Niektorí z Vás to určite vedie, pre niektorých to je možno novinka – toto podujatie sa bude konať na Slovensku. Hoci štafetu zimných olympijských hier prebralo talianske Miláno, podobnú štafetu prebrala Banská Bystrica v roku 2019 od azerbajdžanského mesta Baku. V júli 2022 bude mesto Banská Bystrica hostiť Európsky olympijsky festival mládeže (EYOF).

     Súčasťou olympijského festivalu je aj Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP). Program OCEP sa zameriava na vzdelávanie mládeže prostredníctvom športu, vzdelávacích a kultúrnych aktivít. OCEP má za cieľ propagovať kultúru a šport medzi európskymi národmi prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských hodnotách priateľstva, výnimočnosti a rešpektu. Naša škola je súčasťou tohto projektu a v blízkej dobe nám bude pridelená partnerská škola z niektorej európskej krajiny. Počas nasledujúcich 3 mesiacov sa budeme s partnerskou školou spájať prostredníctvom online komunikačných prostriedkov, príp. výmenou videí, fotografií a informácií cez emailovú komunikáciu. Témy vzájomnej komunikácie budú najmä šport, kultúra a geografia.

     Verím, že účasť na projekte OCEP rozšíri obzory našich žiakov a posilní olympijské myšlienky a hodnoty, ktoré by mali byť súčasťou výchovy a vzdelávania mládeže.

     Boris Cipov

    • "Spolu múdrejší 3".

    • 9. 2. 2022
    • Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania.  Trvanie projektu  je naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára do júna 2022.  

     Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

     Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.