• Rozhodnutie a Školský poriadok ŠKD

    • Rozhodnutie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD školskom roku  2018/19

      

     Školský poriadok ŠKD

     Školský rok 2018/2019

     Úvodné ustanovenia

      

                 Podľa výchovného programu školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku  na Základnej škole, Sitnianska 32, Banská Bystrica, ktorej je súčasťou, nenáročnú záujmov ú činnosť podľa výchovného programu, zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin (podľa §114 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon). ŠKD riadi riaditeľ školy a určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje zástupca riaditeľa školy.

     • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 6,00 hod. do 17,00 hod.
     • ŠKD organizuje aktivity formou nepravidelných činností počas voľných dní a školských prázdnin na základe záujmu rodičov.
     • ŠKD sa člení na oddelenia, ktoré sú umiestnené v triedach základnej školy.
     • V prípade zníženia počtu detí v oddelení pod 12 detí sa oddelenie ruší.

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa realizuje:

     a)      V oddeleniach:

     -          v ranných hodinách v čase od 6,00 hod. do 7,45 hod.

     -          v popoludňajších hodinách v čase od 11,35 hod. do 17,00 hod.

     b)      nepravidelnou činnosťou počas voľných dní a prázdnin

      

     • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD a nadväzuje na dopoludňajšiu činnosť.
     • Riadi sa vypracovaným a schváleným výchovným programom ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú mesačné a týždenné plány činnosti.
     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti zástupca riaditeľa školy zabezpečí ich zastupovanie učiteľmi.
     • V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru – vychádzkami, športom, pohybovými hrami, sa umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný vývoj a relaxáciu v čase po vyučovaní.
     • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, počítačová miestnosť, knižnica, ihrisko a iné objekty školy.
     • V čase určenom na prípravu na vyučovanie, pod dohode s rodičmi, si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracúvajú úlohy, opakujú učivo formou didaktických hier.
     • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí, ktoré prichádzajú do jedálne v sprievode vychovávateľky. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. V prípade, že dieťa ochorie, je rodič povinný ráno odhlásiť dieťa z obeda u vedúcej školskej jedálne, resp. obed pre dieťa prevezme, v opačnom prípade obed prepadá.
     • Podľa §144 ods. 4 Z.z. zákona 245/2008 je dieťa povinné:

     a)      Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     b)      dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia.

      

     Zaradenie žiakov do ŠKD

     • Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD vydá riaditeľ školy zákonnému zástupcovi.
     • Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku do ŠKD, ak o ukončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca prostredníctvom „Žiadosti o ukončenie dochádzky do ŠKD“.
     • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu sa po dohode so zákonným zástupcom uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľovi oddelenia písomne.
     • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia na základe tzv. písomného súhlasu rodičov. Vstupné hradia rodičia, ktorí budú písomne informovaní o dĺžke trvania podujatia.

      

     Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí v ŠKD

     • Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná vychovávateľka. Ak je dieťa v ŠKD a pokračuje v inom záujmovom krúžku v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.
     • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD pred dobou odchodu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča, zákonného zástupcu dieťaťa.
     • Vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD osobou mladšou ako 18 rokov je možné len na základe písomného splnomocnenia zákonného zástupcu.
     • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
     • Činnosti organizované mimo objektu ŠKD vykonáva vychovávateľka maximálne s 25 deťmi trvale dochádzajúcimi do ŠKD.
     • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
     • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané.
     • Používanie mobilných telefónov je zakázané (zákon 245/2008 § 144 ods. 4 Z.z.)
     • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky, športové príp. pracovné oblečenie, uterák.
     • Svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky) má dieťa označené.
     • Straty z priestoru ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s vedením školy.
     • Počas výletov a iných podujatí mimo ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
     • Ak vychovávateľka zistí u dieťaťa nevoľnosť, prípadne teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.
     • Ak dieťa odchádza z ŠKD v inom čase, ako je uvedené na zápisnom lístku, bude mu umožnený odchod v čase do 13,30 hod. alebo od 15,00 hod. aby sa nenarušovala činnosť ŠKD.
     • Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá. Nemá povinnosť si ho prebrať od učiteľky.
     • Nedodržiavanie poriadku ŠKD sa posudzuje ako porušovanie školského poriadku.
     • Prejavy šikanovania medzi deťmi, užívanie psychotropných látok, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie je v priestoroch ŠKD a pri akciách a činnostiach v ŠKD zakázané.

      

     Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a inými kompetentnými osobami. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami poriadku ŠKD. Každé dieťa je povinné rešpektovať vychovávateľky a riadiť sa ich pokynmi. V prípade opakovaného porušovania  a nerešpektovania školského poriadku a poriadku ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.

      

      

     Poplatok na úhradu za pobyt v ŠKD

     • Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je vo výške 10,- € za mesiac.
     • Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  za ktorý sa príspevok uhrádza.
     • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
     • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.
     • Dieťaťu môže byť znížený mesačný poplatok, ak zákonný zástupca  je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a predloží žiadosť o zníženie príspevku za ŠKD zriaďovateľovi – Mesto Banská Bystrica.  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa škola zníži poplatok za ŠKD rozhodnutím vydaným riaditeľom školy.

      

     Záverečné ustanovenia

     Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 01.09.2017.

     V Banskej Bystrici 30.08.2017