• Členovia žiackeho parlamentu

   1. Simona Balážová                   12. Tamara Zemková
   2. Richard Rybáček                   13. Adriana Majerčíková
   3. Sofia Straková                       14. Marek Žerebák
   4. Natália Tihányová                   15. Viktória Kúdelková
   5. Sára Daubnerová                    16. Viktória Lámerová
   6. Sára Mikuliaková                    17. Martin Babjak
   7. Karin Krajanová                      18. Richard Tiller
   8. Simona Spišiaková                 19. Mirka Jambrichová
   9. Natália Cencerová                   20. Ondrej Pršo
   10. Hanka Hudobová                     21. Viktória Bariaková
   11. Ema Krstičevič

    

   Snahou žiackeho parlamentu je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému sprvániu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou - „veď máme demokraciu". Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, s pomocou organizujú rôzne akcie. Postupne sa odstraňuje bariéra učiteľ - žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu.

    

   Štatút žiackeho parlamentu


   Článok 1
   Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole na Sitnianskej ulici 32 v Banskej Bystrici

   Článok 2
   1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „Poslanci" Základnej školy volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy hlasovaním na jeden školský rok.
   2. „Poslanci" žiackeho parlamentu sú volení jeden z každej triedy 5.-9. ročníka.
   3. Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje riaditeľka školy, školská psychologička, prípadne pozvaní pracovníci školy- pedagogickí a nepedagogickí, podľa potreby a prejednávanej témy
   4. Žiacky parlament je schopný uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina „Poslancov"

   Článok 3
    Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva riaditeľka školy, vedúca ŠSZČ :
   a.) spomedzi členov - „Poslancov" voľbou zvolí predsedu a tajomníka žiackeho parlamentu
   b.) vyhotoví protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje dátum ustanovenia, zastúpenie tried, podpisy riaditeľky školy, šk. psychológa, vedúcej ŠSZČ predsedu, tajomníka
   c. ) oboznámi sa so štatútom  žiackeho parlamentu, podľa ktorého sa bude riadiť
   d. ) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu

   Článok 4
   1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne spravidla jedenkrát za mesiac, zasadnutia zvoláva predseda žiackeho parlamentu /okrem ustanovujúcej schôdze/ alebo vedúca ŠSZČ
   2. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina „Poslancov"
   3. Z každého rokovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
   - program zasadnutia
   - prerokované problémy
   - návrhy
   - podnety
   - sťažnosti
   - závery
   - uznesenia
   - zoznam prítomných členov, pozvaných hostí
   V prípade hlasovania bude zaznamenaný priebeh i so záverom.

   Článok 5
   Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:
   a. ) právo rámcovo sa oboznamovať s plánom školy v oblasti výchovno -vzdelávacieho pôsobenia v oblasti údržby, opráv a pod.
   b. ) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, aktívne pomáhať pri estetizácii školy
   c. ) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenia školského poriadku pre žiakov školy
   d. ) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie počas vyučovania
   e. ) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou, plynom
   f. ) podávať návrhy na ekologickú školu, zdravé životné prostredie
   g. ) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede a podozrenie na šikanovanie žiakov
   h. ) organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch papiera, spoločenských podujatiach, atď.
   i. ) v prípade potreby sa predseda žiackeho parlamentu obracia priamo na:
   „Riaditeľku školy, Radu školy, Rodičovské združenie".