PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Dana Edlingerová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 89
Líderstvo v škole 15
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pracovné vyučovanie - špecifická príprava dievčat 60
PhDr. Jana Sámelová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 64
Líderstvo v škole 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Adriána Baczigálová Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy 66 74
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Edita Bakošová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Edita Bakošová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Mgr. Elena Budáčová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 181
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Líderstvo v škole 15
PaedDr. Silvia Franková Telesná výchova a primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 40
Líderstvo v škole 15
Mgr. Anna Gollubičová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 65
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Líderstvo v škole 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Zuzana Hajdučíková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 65
Líderstvo v škole 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ľubica Hlubocká Základná obsluha počítača 8 60
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Denisa Hyravá Líderstvo v škole 15 29
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Alexandra Chrobáková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 71
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Jana Ivančíková Baltík - programovanie na zákaldnej škole 0 17
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 9
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Mária Jakálová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 0 8
Demonštračné a žiackej pokusy vo výučbe chémie 0
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Ing. Milan Kokavec, PhD. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Bronislava Mačudová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 38
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
Líderstvo v škole 15
Mgr. Jaroslava Mozolíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Oľga Slobodníková Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 125
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Líderstvo v škole 15
Základná obsluha počítača 8
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Mgr. Mária Stachová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dagmar Zlochová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 73
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19
Textový editor OpenOffice.org Writer 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018