• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  RNDr. Dana Edlingerová Líderstvo v škole 15 89
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pracovné vyučovanie - špecifická príprava dievčat 60
  PhDr. Jana Sámelová Líderstvo v škole 15 64
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Mgr. Adriána Baczigálová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 74
  Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy 66
  Edita Bakošová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
  Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
  Mgr. Elena Budáčová Základná obsluha počítača 8 181
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Líderstvo v škole 15
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  PaedDr. Silvia Franková Líderstvo v škole 15 40
  Telesná výchova a primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
  Mgr. Anna Gollubičová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 65
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Líderstvo v škole 15
  Mgr. Zuzana Hajdučíková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 65
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Líderstvo v škole 15
  Ľubica Hlubocká Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 60
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Mgr. Denisa Hyravá Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 29
  Líderstvo v škole 15
  Mgr. Alexandra Chrobáková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 71
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Mgr. Jana Ivančíková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 17
  Baltík - programovanie na zákaldnej škole 0
  Etická výchova pre primárne vzdelávanie 9
  Mgr. Mária Jakálová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole 0 8
  Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
  Demonštračné a žiackej pokusy vo výučbe chémie 0
  Ing. Milan Kokavec, PhD. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Mgr. Bronislava Mačudová Líderstvo v škole 15 38
  Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl 15
  Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
  Mgr. Jaroslava Mozolíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
  Mgr. Oľga Slobodníková Líderstvo v škole 15 125
  Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základná obsluha počítača 8
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Mgr. Mária Stachová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
  Mgr. Dagmar Zlochová Základná obsluha počítača 8 73
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
  Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19


  © aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2017