• VESTIBUL ŠKOLY
   • UČEBNE I.stupňa
   • UČEBNE II.stupňa
   • PC - UČEBŇA
   • UČEBŇA CHÉMIE
   • UČEBŇA HUDOBNEJ VÝCHOVY
   • UČEBŇA FYZIKY
   • ÁTRIUM ŠKOLY
  • „Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes.“

     • Zber papiera

      V dňoch 30.5. – 3.6. 2022 bude prebiehať zber papiera. Starý papier (nie kartón) môžete nosiť v čase od 14.15 hod. do 17.00 hod. ku vchodu do ŠKD (zadná brána – átrium).

     • 7 DAY SPEAKING CHALLENGE

      V rámci medzinárodnej platformy Etwinning (medzinárodná spolupráca škôl) sme sa spolu s partnerskými školami z Česka a Slovenska zapojili do výzvy ,,7 DAY SPEAKING CHALLENGE". Žiaci 8.-9. ročníka pracovali v medzinárodných skupinách a mohli si porovnať svoju angličtinu so žiakmi z Uherského Hradišťa (ČR) a so žiakmi zo Zuberca (SR). Od 7.-13. apríla každý deň rozprávali po anglicky na vybrané témy a svoje nahrávky ukladali na Padlet. Okrem toho, že si mohli zlepšiť svoju angličtinu, mali možnosť dozvedieť sa viac o Českej republike, Slovensku, významných mestách či osobnostiach a predstaviť ostatným naše mesto Banskú Bystricu. Súčasťou projektu boli aj dve menšie výzvy. Prvou bola tvorba myšlienkového oblaku, aby sa žiaci navzájom spoznali. Druhou výzvou bola tvorba loga súťaže. Do finálneho kola postúpili za našu školu dve logá.Všetkým účastníkom gratulujeme k dokončeniu výzvy!

     • „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

      Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). MPC je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). MPC plní úlohy vyplývajúce zo záväzkov voči MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, ako aj úlohy súvisiace s európskymi a medzinárodnými prioritami.Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania, na organizovanie atestácií pre PZ a OZ na základe potvrdenia o oprávnení

     • Program OCEP na našej škole

      Zimné olympijské hry v Pekingu sa skončili a blíži sa nasledujúce olympijské podujatie. Niektorí z Vás to určite vedie, pre niektorých to je možno novinka – toto podujatie sa bude konať na Slovensku. Hoci štafetu zimných olympijských hier prebralo talianske Miláno, podobnú štafetu prebrala Banská Bystrica v roku 2019 od azerbajdžanského mesta Baku. V júli 2022 bude mesto Banská Bystrica hostiť Európsky olympijsky festival mládeže (EYOF).

     • "Spolu múdrejší 3".

      Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania. Trvanie projektu je naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára do júna 2022.

      Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 25. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje